מדריך Sed


ניתן למצוא גירסת טקסט של המדריך עם רוב הדוגמאות בקישור:
https://www.tocode.co.il/blog/2022-07-sed-tutorial

Sed Guide

How It Works

 • sed program structure (in file)
 • sed program structure (command line)
 • Basic commands: p, d, s, w, r

 • last line - $

 • select line by regexp - /.../

Simple Examples

 • Show file without first line (i.e. tail +2)
 • Show only first line of file (i.e. head -1)
 • Show only lines that don't start with #
 • add line numbers

Useful Sed Tricks

 • Change hashbang line in all .sh files to #!/bin/bash

 • Change aliases format from csh to bash

 • Create summary from a collection of files

 • Insert hashbang line to all .sh files