• בלוג
 • טיפ וים: השלמה אוטומטית עם CoC

טיפ וים: השלמה אוטומטית עם CoC

03/04/2021

כן אני יודע שהשלמה אוטומטית רק פוגעת לנו בזיכרון ומתכנתים אמיתיים כותבים בלי צבעים ובלי השלמות, אבל אם בכל זאת אתם מרגישים צורך להתפנק או עובדים עם שפת תכנות חדשה ורוצים לקצר זמנים יש שתי סיבות שגורמות ל coc.vim לעבוד יותר טוב מכל פלאגין אחר שניסיתי.

הסיבה הראשונה היא ניצול היכולת האסינכרונית של וים8 או ניאו-וים כדי לספק מנגנון השלמה אוטומטית שלא מאט בכלל את העורך ולא עוצר "לחשוב" באמצע שכותבים קוד. כן יש יותר עומס על הזיכרון וזה בגלל הסיבה השניה.

הסיבה השניה היא מנגנון שנקרא Language Server Protocol או בקיצור lsp. הרעיון הוא ליצור מנגנון סטנדרטי של השלמה אוטומטית לעורכי טקסט כך ש"שרת" ההשלמה האוטומטית יהיה חיצוני לעורך ושני הרכיבים יתקשרו באמצעות פרוטוקול הודעות. coc מתקשר עם שרת שפות כדי להציע את ההשלמה האוטומטית אז אם יש לנו שרת שפות טוב ומתוחזק גם הצעות ההשלמה יהיו טובות. הרצת שרת שפות מתוך העורך לוקחת זיכרון ולפחות אצלי על המכונה צריכת הזיכרון של vim היתה גבוהה משמעותית כשהוספתי את coc בחלק מהשפות. בדף הזה יש רשימת של כל שרתי השפות הידועים לאדם: https://microsoft.github.io/language-server-protocol/implementors/servers/.

בשפות שניסיתי בינתיים ההשלמה היתה מדויקת ומהירה ולכן אם אתם בעניין השלמות אוטומטיות אני מאוד ממליץ להתקין את התוסף. הוראות התקנה תמצאו בדף התוסף כאן: https://github.com/neoclide/coc.nvim.

אחרי ההתקנה יש להפעיל מתוך vim פקודות להתקנת שרת השפות (או שרתי השפות) שאתם צריכים, למשל בשביל לעבוד עם typescript הייתי צריך להפעיל מתוך וים את:

:CocInstall coc-tsserver

ואלה השורות שהוספתי ל vimrc כדי לקבל התנהגות יותר אינטואיטיבית:

let g:lsc_auto_map = v:true

nmap <silent> gd <Plug>(coc-definition)
nmap <silent> gy <Plug>(coc-type-definition)
nmap <silent> gi <Plug>(coc-implementation)
nmap <silent> gr <Plug>(coc-references)

inoremap <silent><expr> <c-@> coc#refresh()
inoremap <silent><expr> <cr> pumvisible() ? coc#_select_confirm()
               \: "\<C-g>u\<CR>\<c-r>=coc#on_enter()\<CR>"

" Use K to show documentation in preview window.
nnoremap <silent> K :call <SID>show_documentation()<CR>

function! s:show_documentation()
 if (index(['vim','help'], &filetype) >= 0)
  execute 'h '.expand('<cword>')
 elseif (coc#rpc#ready())
  call CocActionAsync('doHover')
 else
  execute '!' . &keywordprg . " " . expand('<cword>')
 endif
endfunction

" Symbol renaming.
nmap <leader>rn <Plug>(coc-rename)

" Formatting selected code.
xmap <leader>f <Plug>(coc-format-selected)
nmap <leader>f <Plug>(coc-format-selected)

" Add `:Format` command to format current buffer.
command! -nargs=0 Format :call CocAction('format')