• בלוג
 • העלות של קיצורי דרך (ולמה כל כך מסובך לכתוב gitignore)

העלות של קיצורי דרך (ולמה כל כך מסובך לכתוב gitignore)

05/02/2023

ניסיתי לבקש השבוע מ gitignored ליצור לי קובץ gitignore לפרויקט פייתון. זאת היתה ההצעה שלו:

# Byte-compiled / optimized / DLL files
__pycache__/
*.py[cod]
*$py.class

# C extensions
*.so

# Distribution / packaging
.Python
build/
develop-eggs/
dist/
downloads/
eggs/
.eggs/
lib/
lib64/
parts/
sdist/
var/
wheels/
share/python-wheels/
*.egg-info/
.installed.cfg
*.egg
MANIFEST

# PyInstaller
# Usually these files are written by a python script from a template
# before PyInstaller builds the exe, so as to inject date/other infos into it.
*.manifest
*.spec

# Installer logs
pip-log.txt
pip-delete-this-directory.txt

# Unit test / coverage reports
htmlcov/
.tox/
.nox/
.coverage
.coverage.*
.cache
nosetests.xml
coverage.xml
*.cover
*.py,cover
.hypothesis/
.pytest_cache/
cover/

# Translations
*.mo
*.pot

# Django stuff:
*.log
local_settings.py
db.sqlite3
db.sqlite3-journal

# Flask stuff:
instance/
.webassets-cache

# Scrapy stuff:
.scrapy

# Sphinx documentation
docs/_build/

# PyBuilder
.pybuilder/
target/

# Jupyter Notebook
.ipynb_checkpoints

# IPython
profile_default/
ipython_config.py

# pyenv
#  For a library or package, you might want to ignore these files since the code is
#  intended to run in multiple environments; otherwise, check them in:
# .python-version

# pipenv
#  According to pypa/pipenv#598, it is recommended to include Pipfile.lock in version control.
#  However, in case of collaboration, if having platform-specific dependencies or dependencies
#  having no cross-platform support, pipenv may install dependencies that don't work, or not
#  install all needed dependencies.
#Pipfile.lock

# poetry
#  Similar to Pipfile.lock, it is generally recommended to include poetry.lock in version control.
#  This is especially recommended for binary packages to ensure reproducibility, and is more
#  commonly ignored for libraries.
#  https://python-poetry.org/docs/basic-usage/#commit-your-poetrylock-file-to-version-control
#poetry.lock

# pdm
#  Similar to Pipfile.lock, it is generally recommended to include pdm.lock in version control.
#pdm.lock
#  pdm stores project-wide configurations in .pdm.toml, but it is recommended to not include it
#  in version control.
#  https://pdm.fming.dev/#use-with-ide
.pdm.toml

# PEP 582; used by e.g. github.com/David-OConnor/pyflow and github.com/pdm-project/pdm
__pypackages__/

# Celery stuff
celerybeat-schedule
celerybeat.pid

# SageMath parsed files
*.sage.py

# Environments
.env
.venv
env/
venv/
ENV/
env.bak/
venv.bak/

# Spyder project settings
.spyderproject
.spyproject

# Rope project settings
.ropeproject

# mkdocs documentation
/site

# mypy
.mypy_cache/
.dmypy.json
dmypy.json

# Pyre type checker
.pyre/

# pytype static type analyzer
.pytype/

# Cython debug symbols
cython_debug/

# PyCharm
# JetBrains specific template is maintained in a separate JetBrains.gitignore that can
# be found at https://github.com/github/gitignore/blob/main/Global/JetBrains.gitignore
# and can be added to the global gitignore or merged into this file. For a more nuclear
# option (not recommended) you can uncomment the following to ignore the entire idea folder.
#.idea/

אחסוך לכם את הספירה - יש פה 160 שורות. מאה ושישים. אני מנחש שרק חלק קטן מהאנשים שישתמשו בתבנית כזאת באמת יקראו את כל השורות כדי לחשוב מה רלוונטי ומה לא. ובדומה לקיצורי דרך אחרים גם פה יש Trade Off.

במקרה של gitignore האיזון הוא בין "להסתכן שמשהו לא חשוב ייכנס לגיט" לבין "להסתכן שמשהו חשוב לא ייכנס לגיט". הטמפלייט החליט שאת תיקיית site אני שומר מחוץ לגיט כי הוא חושב שהיא רלוונטית לפרויקט מסוג מסוים, אבל אולי דווקא בפרויקט שלי אני כן צריך את התיקיה הזאת. מצד שני אם הייתי כותב את gitignore ידנית ומוסיף שורה כל פעם שאני רוצה להתעלם מעוד קובץ, אז כנראה מדי פעם הייתי צריך לתקן קומיטים שהכניסו בטעות קבצים שלא צריכים להיות שם.

בפיתוח תוכנה הסיטואציה היא אף פעם לא "כמה שיותר יותר טוב"; לכל בחירה יש עלות, וכדאי לחפש אותה לפני השימוש בכלי החדש.