תרגיל מערכים ואובייקטים

1. בתוך פונקציה המשתנה arguments מייצג מערך של כל הפרמטרים שהועברו לפונקציה. כתבו פונקציה המקבלת מספר משתנה של פרמטרים מספריים ומדפיסה את סכום כל הפרמטרים שקיבלה. דוגמאות לשימוש בפונקציה:

// returns 10
sum(2, 3, 5);

// returns 0
sum();

// returns 10
sum(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1);

// returns 'hello world'
sum('hello ', 'world');

2. כתבו פונקציה המקבלת רשימת מילים ומחזירה את אותה הרשימה ללא כפילויות. דוגמאות לשימוש בפונקציה:

// returns ['foo', 'bar', 'buz']
uniq('foo', 'foo', 'foo', 'bar', 'bar', 'buz', 'buz');

// returns [10, 20, 30]
uniq(10, 10, 10, 20, 20, 10, 20, 30);