שלום אורח התחבר

רשימת תגיות HTML שאתם חייבים להכיר

אורך הפרק כ-13 דקות

 

התגית a:

<a href="http://www.google.com">Go To Google</a>

התגית img:

<img src="http://www.petelepage.com/assets/HTML5-Guy-BBeanie.png" alt="Happy HTML5 Guy" width="400" />

תגיות הרשימה:

<ul>
 <li>About</li>
 <li>Gallery</li>
 <li>Contact</li>
</ul>

<ol>
 <li>Harry</li>
 <li>Mark</li>
 <li>John</li>
</ol>

תגיות לטפסים:

<form method="POST" action="save_data">
 <div>
  <label for="inp-name">Full Name</label>
  <input type="name" id="inp-name" placeholder="e.g. John Smith" />
 </div>
 <div>
  <label for="inp-color">Favorite Color</label>
  <input type="color" id="inp-color" placeholder="e.g. blue" />
 </div>
 <div>
  <input type="submit" value="Save" />
 </div>
</form>